سخن روز:

خط اسیدشویی

خط اسیدشویی این شرکت از نوع نیمه مداوم می‌باشد. طی فرایند اسیدشویی، اکسیدهای سطحی ورق‌های نورد گرم، با گذر از وان‌های اسید کلریدریک حذف می‌شود. اسید مصرف شده جهت استفاده مجدد، در واحد بازیافت اسیدکه از واحدهای اساسی و مکمل این خط است، تا ۹۹ % بازیابی و احیا می‌گردد.

 

مشخصات خط:

 


 

تجهیزات شاخص:

 

 

 

 


 

شماتیک خط اسیدشویی:

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه