هدف از این دوره، توانایی تبیین استاندارد اصول هندسی باربرداری، توانایی تشریح و کاربست مقررات ایمنی تخصصی مخصوص اپراتور و ریگر و… بود که در آبان ماه 98 توسط جناب آقای دکتر صباغ  برای کلیه پرسنل تعمیرات جرثقیل برگزار گردید .

نظرات