هدف از این دوره، توانایی تشریح ارکان فرآیند و گامهای تفویض اختیار، توانایی تشریح مزایا و محدودیتهای تفویض اختیار، توانایی برشمردن عوامل تعیین کننده درجه تفویض اختیار و… بود که در آبان ماه 98 توسط جناب آقای مهندس الهی برای تیم رهبری برگزار گردید .

نظرات