شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > تکنیک های حل مسأله و تصمصم گیری

هدف از این دوره ، آشنایی با تکنیکهای حل مسأله، نقشه ذهنی، تصمیم گیری در شرایط اطمینان و عدم اطمینان و تحلیل عوامل محیطی با رویکرد مسأله یابی بودکه در شهریور و مهر ماه 98 توسط جناب آقای دکتر ضیاء، ویژه کلیه کارشناسان و مسئولین شرکت برگزار گردید.

نظرات