هدف از این دوره، توانایی برشمردن اصول تفکر اکوسیستمی در منابع انسانی و تبیین اجزای اکوسیستم منابع انسانی، توانایی تبیین جایگاه جانشین پروری و استعداد یابی در مدیریت منابع انسانی و برشمردن عواقب عدم اجرای آن و… بود که در آبان ماه 98 توسط جناب آقای دکتر ثابت برای تیم رهبری برگزار گردید .

نظرات