شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > جلسۀ اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستمهای شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سه روز فشرده از طریق SKYPE توسط 5 نفر از ممیزان شرکت SGS انجام شد.

با تلاش ارزندۀ تمامی کارکنان شرکت و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل حاصل گردید:

  1. اخذ گواهینامۀ  ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
  2. تمدید گواهینامۀ  ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  3. تمدید گواهینامۀ ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
  4. تمدید گواهینامۀ  ISO10015:1999 (سیستم مدیریت فرآیند آموزش)
  5. تمدید گواهینامۀ ISO10002:2018 (سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان)
  6. تمدید گواهینامۀ  ISO10004:2018 (سیستم پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان)
نظرات