هدف از این مانور، سنجش میزان آمادگی و نحوه واکنش به شرایط اضطراری نشت آمونیاک ، که در شهریور ماه 98 برگزار گردید.

نظرات