هدف از این دوره، توانایی تهیه محلولهای اسید و باز و استاندارد کردن آنها، توانایی تهیه محلولهای دی کرومات پتاسیم ،نیترات نقره ،پرمنگنات پتاسیوم،ید،تیو سولفات سدیم،تیوسیانات آمونیوم و EDTA و استاندارد کردن آنها، توانایی تهیه محلولهای اسید و باز الکلی و استاندارد کردن آنها، توانایی تعیین فاکتور محلولهای استاندارد، توانایی تهیه محلولهای استاندارد فلزات که توسط جناب آقای مهندس مهران ثنایی در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات