هدف از این دوره، توانایی تشریح مفاهیم صحت و دقت، توانایی تشریح تیتراسیون خنثی شدن، توانایی تشریح تیتراسیون رسوبی و… بود که طی دو روز در آبان ماه 98 توسط جناب آقای دکتر ثنائی برای کلیه پرسنل آزمایشگاه برگزار گردید .

نظرات