هدف از این دوره، توانایی تشریح نقش انگیزه در عملکرد کارکنان، آشنایی با چند مدل موفق در مورد انگیزش و توانایی تشریح نقش مدیران و سرپرستان در دلبسته کردن کارکنان به کار و سازمان توسط جناب آقای دکتر ابوالعلائی در دی ماه 98 برگزار گردید.

نظرات