هدف از این دوره، آشنایی با اصول حفاظت فیزیکی و انتظامات بود که در مهر ماه 98 توسط جناب آقای سرهنگ جبارپور برای کلیه پرسنل انتظامات برگزار گردید .

نظرات