شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > مدیریت عملکرد با رویکرد مربیگری(Coaching/Mentoring )

هدف از این دوره ، آشنایی با مدیریت عملکرد کارکنان و نقش مدیران بعنوان مربی در این راستا بودکه در شهریور ماه 98 توسط جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی، ویژه تیم رهبری برگزار گردید.

نظرات