هدف از این دوره، توانایی تدوین بودجه برای واحد، توانایی مدیریت هزینه طبق بودجه تدوین شده،توانایی مدیریت هزینه ها در شرایط اضطراری مثل کرونا که توسط جناب آقای دکتر فلاح نژاد در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات