شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > همایش خانواده (محیط زیستی سبز با خانواده ایمن)

هدف از این دوره ، آشنایی خانواده ها با مسائل ایمنی و زیست محیطی، بودکه در شهریور ماه 98 طی سه جلسه به تاریخ های 25،27و28 و جلسه چهارم آن در تاریخ 04/07/98 توسط جناب آقای شاداب و سرکار خانم دکتر شمشیری، برای کلیه پرسنل شرکت به همراه خانواده ی آنها برگزار گردید.

نظرات