شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > واکنش در شرایط بحرانی ( اضطراری)

هدف از این دوره، توانایی تشریح شاخصه های وضعیت بحرانی و اضطراری، توانایی تبیین وظایف انتظامات در شرایط اضطراری، توانایی تشریح استراتژیهای کامل مدیریت بحران،توانایی تشکیل پرونده های مقدماتی در حوادث و شرایط اضطراری و توانایی انجام وظایف پنجگانه شغلی انتظامات در بحرانبود که توسط جناب سرهنگ جبارپور در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات