شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری

هدف از این دوره، توانایی تشریح سیگنالهای ابزار دقیق، توانایی تشریح شیلدینگ کابلهای ابزار دقیق، توانایی انجام مستندسازی قبل و بعد کالیبراسون و… بود که طی دو روز در آذر ماه 98 توسط جناب آقای مهندس تیربند برای کلیه پرسنل آزمایشگاه برگزار گردید .

نظرات