• ساعت : ۱۰:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۰۱۱
اولین جلسه پروژه معماری سازمانی شركت فولاد امیركبیر كاشان

اولین جلسه پروژه معماری سازمانی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با حضور نمایندگان محترم فولاد مبارکه، مشاور پروژه های معماری سازمانی و تیم رهبری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در محل این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اجرای معماری سازمانی در شرکت با هدف همراستا نمودن اهداف و استراتژی های شرکت و یکپارچه سازی کلیه ارکان و منابع سازمان درجهت جاری سازی استراتژیها و عملکرد هدفمند و اثربخش میباشد. بهره گیری از رویکرد معماری سازمانی فرصت مناسبی را برای هم افزایی و ارزش آفرینی مسیر از طریق یکپارچه سازی هدفمند فراهم می گردد و همچنین به روزرسانی فرایندهای سازمانی امری بسیار ضروری و گامی اساسی در راستای هماهنگ سازی و هم جهت سازی تمامی فعالیتهای سازمانی و نهایتا ایجاد رویهای مشترک با همه شرکتهای زیرمجموعه شرکت فولادمبارکه است.

در این جلسه رسول همامی، رئیس راهبردی شرکتهای گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: معماری سازمانی در قالب یک پروژه مشترک بین معاونتهای تکنولوژی و سرمایه گذاری و امور شرکتها در گروه فولاد مبارکه تعریف شده است. وی با اشاره به ضرورت اجرای این امر گفت: در حال حاضر، در اغلب کشورهای صنعتی دنیا، معماری سازمانی به عنوان روشی استاندارد در شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب مورد استفاده قرار میگیرد. سپس فرشـید رعایـت صنعتـی، مشـاور شـرکت فـولاد مبارکـه در حـوزه معمـاری سـازمانی ضمـن اشـاره بـه ایـن نکته که هدف معماری سازمانی طراحی یکپارچه و جامع کلیه ارکان سـازمان مطابق بـا مأموریـت و اهـداف راهبردی سـازمان اسـت، در خصوص مزایای ایـن پروژه گفت: معماری سـازمانی باعث فراهم آمدن امکان تصمیم گیری استراتژیک موثر، بازگشت سرمایه بهتر، کاهش ریسک سرمایه گذاری آینده، کارکردهای اثربخش تر و کارامدتر کسب و کار، ارائه تصویری از ساختار آینده شرکت، فراهم ساختن امکان ایجاد تغییرات هدفمند تدریجی در سازمان، کاهش ایجاد هزینه ها در سازمان و تسـهیلگر ایجاد هماهنگـی بهتر میـان عناصر تشـکیل دهنده سـازمان و زمینه سـاز ایجاد تغییـرات هدفمنـد تدریجی اسـت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0