هدف از این دوره، توانایی تشریح انواع probe های دستگاه آنالیز صدای فراصوت، و توانایی تشریح عیوب قابل شناسایی توسط دستگاه آنالیز صدای فراصوت و… بود که ویژه  پرسنل نگهداری و تعمیرات، پیشگیری دی ماه 98 برگزار گردید.

نظرات