هدف از این دوره، توانایی تشریح مدیریت فناوری و سناریو پردازی، آشنایی با نظریه بازیها در بازار توانایی شبیه سازی بازار، توانایی تشریح فآیندهای جهانی شدن و… که توسط جناب آقای دکتر ضیاء در مهر ماه 98 برای تیم رهبری  برگزار گردید.

نظرات