هدف از این دوره، آشنایی با بازرسی جوش و تهیه و تدوین WPS و PQR بود که در مهر ماه 98 توسط جناب آقای مهندس نام آور طی دو روز متوالی برگزار گردید .

نظرات