هدف از این دوره، توانایی برشمردن انواع معاملات و نصاب آنها، توانایی تبیین انواع مناقصات و فرآیند برگزاری آنها، توانایی برشمردن انواع تضامین و…در 22و21 آذر ماه 98 توسط جناب آقای دکتر دنیائی برای کلیه پرسنل مالی برگزار گردید .

نظرات