هدف از این دوره، توانایی تشریح انواع کنترل ولوها، توانایی تبیین اهمیت استفاده از عملگرها، توانایی تشریح محرکهای پنوماتیک، الکتریکی، هیدرولیکی و… بود که در مهر ماه 98 توسط جناب آقای مهندس فرزاد خیرخواه برگزار گردید .

نظرات