شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > خانه > خود اظهاری اساتید و مراکز آموزشی
 • ۱- اطلاعات عمومی موسسه
 • ۲- اطلاعات کادر آموزشی و غیرآموزشی
 • دکتری و بالاترکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و پایین تر 
 • دکتری و بالاترکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و پایین تر 
 • ۳- زمینه های تخصصی فعالیت
 • افزودن یک ردیف جدید
 • ۴- سازمان هایی که موسسه به آنها خدمات آموزشی ارائه داده است (به ترتیب از سال جاری به گذشته)
 • سالنام سازمانزمینه فعالیتآدرستلفن تماس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ۵- منابع و امکانات آموزشی
 • نوع محیط آموزشیظرفیتوسایل کمک آموزشینحوه چیدمان 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ۶- برنامه های آموزشی قابل ارائه (تقویم آموزشی و رزومه مدرسین پیوست باشد) ذکر قیمت الزامی است
 • عنوان برنامهمدرس/ مدرسین دورههزینه پیشنهادی (در موسسه) - ریالهزینه پیشنهادی (در شرکت) - ریال 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ۷- انتشارات (تحقیقات/ پروژه ها/ کتاب ها/ مقالات/ مجلات)
 • عنوان فعالیت علمی تحقیقاتیمحل ارائهسال ارائهاطلاعات چاپ یا انجام (شابک/ فیپا/ گواهی انجام) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ۸- گواهینامه ها و تأییدیه های معتبر
 • نوع گواهینامه/ مجوز/ تأییدیهISOبین المللیملیتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید