هدف از این دوره، توانایی نام بردن گامهای حل سیستماتیک مسایل و تشریح 2 مورد از آنها، توانایی تعریف خلاقیت و تشریح موانع آن، توانایی تشریح تکنیکهای پرورش خلاقیت فردی( SCAMPER و TRIZ )، توانایی برشمردن تکنیکهای پرورش خلاقیت گروهی، که توسط جناب آقای دکتر حدادی در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات