هدف از این دوره، توانایی تعربف افق برنامه ریزی،چرخه عمر پروژه و چرخه عمر بهره برداری در Comfar، توانایی وارد کردن حداقل نرخ جذب کننده قبل قبول در نرم افزار کامفارکه توسط جناب آقای دکتر سبزه پرور در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات