هدف از این دوره، توانایی تشریح نقش پیمانکاران در ارزیابی و عملکرد، توانایی تشریح چارچوب دریافت و تحویل طرح HSE، توانایی برشمردن ملزومات و عناصر HSE PLAN بود،که برای پرسنل محترم واحد HSE و برخی پرسنل محترم واحد تکنولوژی و توسعه توسط جناب آقای مهندس عرب عامری در اردیبهشت ماه 99 برگزار گردید.

نظرات