هدف از این دوره، توانایی تشریح انواع لوله ها، روشهای نامگذاری و سایزبندی و کاربردهای مختلف لوله ها، توانایی تشریح انواع اتصالات شامل اتصالات جوشی لب به لب و… ، توانایی تشریح کامل انواع زانویی، فلنج و گسکت و توانایی برشمردن استانداردهای لوله و اتصالات و …که توسط جناب آقای مهندس امین امینی در خرداد ماه 99 برگزار گردید.

نظرات