شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > آگهی مزایده شماره ۹۹۱۰۰/۱896 شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق فولادی کم کربن بصورت رول با طول حداقل ۱۵ متر با تنوع ضخامت در طول ورق از ضخامت ۳ به پائین مناسب برای کاربردهای متنوع و قطعه سازی)، دراس روی  ورق گالوانیزه برشی ، ورق سیاه برشی ضایعاتی ، ورق گالوانیزه ضایعاتی خط برش SSL، کلاف گالوانیزه درجه سه و چهار، ضایعات تخت ورق گرم اسید شویی، کلاف گرم و سرد غیر قابل تولید( کلاف کوچک پاره شده در خط نورد)، تسمه سیاه ضایعاتی، طوقه و ورق آزمایشگاهی ضایعاتی و شیت درجه سه می باشد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ  ۹۹/۰۶/29 تا پایان وقت اداری ۹۹/۰7/02 از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ به نشانی کاشان کیلومتر ۱۴ جاده اردستان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

ارائه ضمانتنامه به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی می باشد.

دانلود فایل ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده

دانلود فایل پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده

نظرات