شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > جایزه جهانی سازمان دانشی برتر آسیا