شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > جایزه ملی حسابرسی داخلی