شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > روز جهانی کار و کارگر