شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > خانه > معرفی واحد تحقیق و توسعه

امروزه فعالیت‌های پژوهشی دیگر هزینه محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می‌گردد، به طوری که میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه های اقتصادی و در سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزایش است و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخصی برای توسعه یافتگی آنها به شمار می‌آید. هدف واحد تحقیق و توسعه ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت رشد فرهنگ پژوهش در سازمان، پرورش پژوهشگران کارآمد و اجرای طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای علمی و فنی مورد نیاز سازمان می باشد.

محیط کسب و کار امروز با تغییرات تکنولوژی از یکسو و تغییرات نیازها و خواسته های بازار از سویی دیگر مواجه است، بطوریکه تغییرات سریع در این حوزه سبب شده است، مدیران همزمان دو هدف متضاد را در دستور کار قرار دهند و برای تحقق آنها تلاش کنند. این دو هدف عبارتند از: ثبات و تغییر، زیرا از یکطرف باید برای حفظ و ثبات وضع موجود و از طرفی دیگر برای تغییر وضع موجود اقدام نمایند و خود را برای رویارویی با تغییرات آینده آماده نموده و بدین ترتیب حضور خود را در بازار تداوم بخشند. تحقق اهداف مذکور مستلزم افزایش قابلیت ارزش آفرینی بنگاه اقتصادی از طریق دانش بنیان نمودن تصمیمات و علمی کردن مدیریت است. سال‌هاست که این واقعیت در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل در طی چند دهه گذشته سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان پایه و اساس مدیریت علمی در شرکتها بصورت تصاعدی در حال افزایش است، تا جایی‌که امروز گفته می شود، که تنها شرکتهایی قادر به ادامه حیات و رقابت‌پذیری در آینده هستند که بتوانند سهم دانش را در تولیدات خود افزایش دهند.

هدف واحد تحقیق و توسعه ایجاد زیرساخت های مناسب جهت رشد فرهنگ پژوهش در سازمان، پرورش پژوهشگران کارآمد و اجرای طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای علمی و فنی مورد نیاز سازمان می باشد. اساس و پایه فرایندهای واحد تحقیق و توسعه ازطریق الگوبرداری از بنگاه های صنعتی موفق پی ریزی شده است. این واحد براساس نیازسنجی، تعریف و اجرای طرح های پژوهشی درون و برون سازمانی و نیز حمایت از ایده های پرسنل کارآفرین شرکت، سعی در رسیدن به اهداف تبیین شده را دارد.

فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه در سه حوزه ی پژوهش و فناوری، نظام مشارکتی پیشنهادها ومدیریت دانش محور متمرکز است.