تحقیق و توسعه پایدار در شرکت ها یک مزیت رقابتی به حساب می آید و همچنین بسیاری از تصمیمات فرانگر در شرکت ها بر پایه تحقیق و توسعه گرفته می شود. از آنجای که در دنیای امروز فرایندها و سطح رقابت شرکت ها با سرعت در حال گسترش است، جایگاه تحقیق و توسعه بیش از پیش نمایان می گردد.

رسالت بخش R&D شرکت فولاد امیر کبیر کاشان، ایجاد بستری مناسب جهت تبیین، برنامه ریزی و هماهنگی در جهت ارائه راهکار علمی و در راستای اهداف استراتژیک شرکت می باشد که در این راستا نسبت به تعریف پروژه های تحقیقاتی اقدام نموده است.

چشم انداز اصلی بخش R&D ارتقای سطح دانش و فرهنگ از طریق ابتکار و نوآوری، پشتیبانی علمی از پروژه های جاری از طریق یافتن تئوری ها و مدل های روز در کلاس جهانی، یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدید و افزایش توان رقابتی می باشد.

ثبت ایده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .