نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشارکتی، سیستمی است که از طریق آن می‌توان به صورت داوطلبانه از فکر و اندیشه کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست.
    در واقع با استفاده از نظام پیشنهادها، محیطی در سازمان بوجود می آید که کارکنان، مشتریان و کلیه افرادی که با سازمان در ارتباط هستند- از عالیترین رده های سازمان تا پایین ترین سطح آن- نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مسائل، مشکلات و ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان ارائه می نمایند.
    نظام پیشنهادها از طریق ایجاد فضا و کانال ارتباطی علمی و سیستماتیک از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها، ایده ها و پیشنهادهای کارکنان را دریافت، ثبت، بررسی و در صورت امکان اجرا می کند و برای تشکر، قدردانی و ایجاد انگیزه پیشنهاد دهنده، از محل صرفه جویی های حاصل از اجرای پیشنهاد، بخشی را به عنوان پاداش پیشنهاد اجرا شده پرداخت می نماید.


    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0