شما مجاز به شرکت در مسابقه نمیباشد . شرکت در مسابقه فقط از ناریخ
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
تا تاریخ
 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 
ممکن میباشد.

شما مجاز به شرکت در مسابقه نمیباشد . شرکت در مسابقه فقط از ناریخ
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 
تا تاریخ
 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 
ممکن میباشد.

6.0.14.0
گروه دورانV6.0.14.0