در فولاد امیرکبیر کاشان، فرایند مدیریت استراتژیک از چهار مرحله تشکیل شده است که با مشارکت رهبران به صورت سالانه انجام می‌شود. خلاصه‌ای از این فرایند به شرح زیر است:

۱- تدوین استراتژی:در این مرحله، ابتدا نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی شناسایی و تحلیل شده، بیانیه‌های مأموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و مقاصد استراتژیک تدوین/ صحه‌گذاری می‌شوند. همچنین تحلیل‌های محیطی (شامل تحلیل محیط کلان با رویکرد PESTLE، تحلیل محیط صنعت با رویکرد پنج نیروی رقابتی پورتر و تحلیل محیط درونی با رویکردهای RBV و ارزیابی شاخص‌های کلیدی) صورت گرفته و با استفاده از ماتریس BSC-SWOT، استراتژی شرکت تدوین/ بازنگری می‌شود.

۲- ترجمه استراتژی: در این مرحله، از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ترجمه استراتژی استفاده می‌شود. در این فرایند، جهت‌گیری‌های استراتژیک فولاد مبارکه اصفهان، نیازها و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی، ماتریس‌‌ BSC-SWOT و برنامه استراتژیک دوره قبل مورد استفاده قرار گرفته و با مشارکت رهبران، نقشه استراتژی شرکت ترسیم می‌شود. همچنین در این گام برای تمامی اهداف استراتژیک (Objectives)، شاخص‌های كلیدی عملكرد (KPIs) و اقدامات استراتژیک (Initiatives) مرتبط تعریف می‌شود. آخرین گام در این مرحله انجام برنامه‌ریزی سناریو (برای عوامل محیطی تحت شرایط عدم قطعیت) و شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک است.

۳- همسوسازی استراتژیک: در این مرحله، به منظور جاری‌سازی آبشارگونه استراتژی و اهداف استراتژیک در سطح شرکت و حصول اطمینان از همسویی سازمانی، نقشه‌های استراتژی سطح وظیفه‌ای تدوین می‌شود. در این مرحله نیز شاخص‌های كلیدی عملكرد (KPIs) و اقدامات استراتژیک در سطح واحدهای مختلف شرکت تعریف می‌شوند. نقشه‌های استراتژی سطح وظیفه‌ای تدوین شده در این مرحله، از طریق فرایندهای سازمانی و اقدامات استراتژیک، با مشارکت مدیران و کارکنان سطوح مختلف سازمانی اجرا می‌شوند.

۴- ارزیابی و بازنگری: در مرحله آخر، به منظور مدیریت اثربخش استراتژی و اهداف استراتژیک، شاخص‌های کلیدی عملکرد و اقدامات استراتژیک در تناوب‌های زمانی تعیین شده، پایش می‌شوند. میزان تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد و پیشرفت اقدامات استراتژیک به صورت ادواری در “جلسات مدیریتی فصلی” بررسی و تحلیل شده و تصمیمات لازم برای اطمینان از بهبود عملکرد سازمان و تحقق اهداف تعیین شده، اتخاذ می‌شود. همچنین متناسب با تحولات محیطی و بازار، فعالیت‌های رقبا، جهت‌گیری‌های استراتژیک فولاد مبارکه، استراتژی‌های نوظهور و … استراتژی شرکت با آغاز مجدد چرخه مدیریت استراتژیک، بازنگری می‌شود.


نقشه.png


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0