از دیدگاه صاحب نظران نظام اداری، یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی، فلسفه و رسالت اجتماعی نیز داشته باشد. فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندی، پختگی و ژرف نگری کارکنان می شود به گونه ای که اندیشه های کارکنان آنان را درچارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختاربروز دهند. باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند.

کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در راستای ایفای نقش سازمانی خویش و ارتقاء اثر بخشی و کار آمدی و فراهم نمودن محیطی پویا، سالم، اصول و ارزشهای اخلاقی زیر را در جهت تعالی سازمان بعنوان منشور اخلاقی خود برگزیده اند.

شرح منشور اخلاقی:
۱- پایبندی به ارزشهای اخلاقی و رعایت اصول تعهد، صداقت، اعتماد، صراحت و صمیمیت
۲- رعایت احترام، ادب، متانت و خوش رویی نسبت به همکاران
۳- ترویج سلامت اداری و رعایت راز داری و حفظ اسرار سازمانی
۴- حضور به موقع در محل کار و رعایت انضباط کاری
۵- استفاده صحیح از اختیارات و مسئولیت در هر رده سازمانی با رعایت اخلاق حرفه ای در جهت تعالی سازمان
۶- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و دلسوزانه
۷- احترام به حقوق همکاران و ایجاد فرهنگ اعتماد متقابل
۸- مسئولیت پذیری و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، تعهد به پاسخگویی در قبال وظایف
۹- مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار براساس مقررات استفاده می کنیم.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0