نام شرکت نام و نام خانوادگی نماینده سمت موظف / غیر موظف رشته تحصیلی
مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه حسین پناهیان رئیس هیات مدیره غیر موظف دکتری تخصصی مدیریت مالی
سرمایه گذاری تجاری شستان شهرام عالی وند نائب رئیس هیات مدیره موظف کارشناس ارشد میریت
سمت و سوی توسعه ایرانیان امیرحسین حاجی رحیمیان عضو هیات مدیره غیر موظف دکتری مدیریت صنعتی
توسعه پتروشیمی نگین مکران شاهین حیدری عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناس ارشد مدیریت
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح عبدالحمید رهیده عضو هیات مدیره موظف کارشناس ارشد برق
دبیر هیات مدیره  مسلم قانع

نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف هیات مدیره عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی
شاهین حیدری رئیس کمیته بله خیر بله مدیریت کسب و کار
علی محمد عطایی عضو کمیته خیر بله بله مدیریت دولتی
علی سرباز جمشید عضو کمیته خیر بله بله حقوق
رامین رضایی عضو کمیته خیر بله بله مدیریت اجرایی
علی بخارائی عضو کمیته خیر بله بله مدیریت کسب و کار

نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف هیات مدیره عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی
حسین پناهیان رئیس کمیته بله خیر بله مدیریت مالی
میثم عرب زاده عضو کمیته خیر بله بله حسابداری
حسین جباری عضو کمیته خیر بله بله حسابداری
مهدی فرجی عضو کمیته خیر بله بله حسابداری
مصطفی افشاری عضو کمیته خیر بله بله مدیریت کسب و کار
دبیر کمیته  سید مهدی خاتمی بیدگلی

نام و نام خانوادگی سمت
امیرحسین حاجی رحیمیان رئیس
سعید رجبی توارات عضو کمیته
رضوان اصغری عضو کمیته
امیدرضا طالشیان عضو کمیته
مقداد زکی زاده عضو کمیته

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0