۱- اطلاعات عمومی تامین کننده
  *نوع تامین کننده
  
  
  *نام تامین کننده    *نام تجاری/ اختصاری  
        
  
      *ملیت
      
  *نام مالک  *ملیت  *کد ملی
      
  *پروانه کسب یا تصویر کد ملی    
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.  
  
      
  وضعیت حقوقی    
    سایر
  نام مدیر عامل  *شناسه ملی  
      
  *کد اقتصادی  نام قبلی  *شماره ثبت
      
  محل ثبت  *تاریخ ثبت  
      
      
  نوع مالکیت    
      
  صاحبان امضای مجازی    
  
صاحبان امضا
ردیفصاحبان امضا
1
    
  گواهی صاحبان امضای مجاری    
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.  
  
  ۲- اطلاعات آدرس
  *تلفن با پیش کد
  
  دفتر مرکزی  دفتر فروش  کارخانه/ کارگاه
      
  دورنگار با پیش کد
  
  دفتر مرکزی  دفتر فروش  کارخانه / کارگاه
      
  تلفن همراه
  
  دفتر مرکزی  دفتر فروش  کارخانه/ کارگاه
      
  * کد پستی
  
  دفتر مرکزی  دفتر فروش  کارخانه/ کارگاه
      
  صندوق پستی
  
  دفتر مرکزی  دفتر فروش  کارخانه/ کارگاه
      
  *آدرس
  
  *ایمیل
  
  نام کاربری و رمز عبورتان متعاقبا به این نشانی ارسال می گردد.
  وب سایت
  
  
  ۳- مشخصات سهام داران
  
سهامداران
ردیفنام سهامدار (حقیقی / حقوقی)درصد سهممدرک تحصیلیرشته تحصیلیکد ملی
1
  بارگذاری فایل مدارک شامل روزنامه رسمی، آخرین تغییرات و گواهی ارزش افزوده (یک فایل زیپ شامل تمام مدارک موجود)*
  
  انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  
  ۴- زمینه فعالیتهای قابل ارائه توسط شرکت
  
فعالیت ها
ردیفزمینه فعالیتکد فعالیتکد کالاظرفیت تامین/ حجم ریالی در سال
1
  دریافت لیست اقلام مورد نیاز به همراه کد
  
  ۵- سوابق کاری
  
سوابق
ردیفشرح قرارداد/سفارشکارفرمامبلغتاریخ شروعتاریخ پایان
1
  بارگذاری فایل مستندات (یک فایل زیپ شامل تمام مستندات موجود)
  
  انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  ۶- توانایی مالی
  
مالی
ردیفسال مالیمالیات سالیانهدرآمد ناخالص سالانهدارایی ثابتمبلغ اعتبار بانکی تایید شده
1
  *بارگذاری فایل مستندات
  
  انواع فایل های مجاز : zip, rar, jpg, jpeg, gif, png, bmp, tiff.
  حداکثر حجم مجاز فایل: ۲۰ مگابایت
  
  ۷- نظامها و گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده (با ارائه مستندات)
  
گواهینامه
ردیفشرح گواهینامه/نظامنام موسسه صادر کنندهنوع گواهینامهتاریخ دریافتتاریخ انقضا
1
  بارگذاری فایل مستندات (یک فایل زیپ شامل تمام مستندات موجود)
  
  انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  
  رضایت نامه hse پروژه های قبل  
  گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران  
  گواهی نامه هاب آموزشی hse  
  hse plan  
  
  ۸- لیست ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی
  
لیست
ردیفعنوان
1
  
  ۹- مجوزها و نمایندگی ها
  در صورتیکه شرکت شما در زمینه های مورد ارزیابی، تحت لیسانس و یا نمایندگی شرکتهای خارجی و داخلی قرار دارد، جدول زیر را تکمیل نمایید.
  
نمایندگی
ردیفزمینه فعالیتنام شرکت اصلی اعطا کننده نمایندگیتاریخ اخذ نمایندگیزمینه کاری
1
  
  ۱۰- سایر توانایی ها به همراه سوابق
  
  در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید ، با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمایید.
  
  ارسال

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0