شرکت فولاد امیرکبیر کاشان  فرم جذب نیروی انسانی  1403/04/05
  1- مشخصات متقاضی:
  
  *نام :    *نام حانوادگی :    *نام پدر :  
  *تاریخ تولد :    *محل تولد :    *شماره شناسنامه :  
  *کد ملی :    *تاریخ صدور شناسنامه :    *محل صدور شناسنامه :  
  *ملیت :    *وضعیت تاهل :    تعداد فرزندان :  
  
  وضعیت خدمت وظیفه :    علت معافیت :  
  آدرس محل کار :    تلفن محل کار :  
  *آدرس منزل :    *تلفن منزل :  
      *تلفن همراه :  
        
  به منظور ثبت اطلاعات در جداول زیر، بعد از ورود اطلاعات در هر سطر بر روی + کلیک نمایید.
  *2- سوابق تحصیلی: (از آخرین مدرک شروع شود)
  
تحصیلات
ردیفعنوان مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام محل تحصیلمعدلسال تحصیل
1
  3- دوره های آموزشی تخصصی:
  
آموزش
ردیفعنوان گواهینامهرشته آموزشی تحصیلینام موسسه آموزشیاز تاریختا تاریخ
1
  4- آشنایی با زبان های خارجی:
  
زبان
ردیفزبانگفت و شنودخواندن و نوشتن
1
  5- تجربه و سابقه: (از آخرین شروع شود)
  
تجربیات
ردیفاز تاریختا تاریخنام موسسهعنوان شغلیجمع کل حقوق و مزایادلیل پایان خدمت
1
  *6- شغل مورد درخواست:
  
  7- تعهدات:
  الف: بدینوسیله اعلام می دارم که کلیه اطلاعات مندرج در این پرسشنامه صحیح بوده و در صورتی که خلاف آن ثابت گردد شرکت بدون هیچگونه تشریفات از ادامه کار جلوگیری و اینجانب را از شرکت اخراج نماید.
  ب: تکمیل این پرسشنامه تعهدی برای استخدام اینجانب بوجود نمی آورد.
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0