آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان درمهرماه سال 1402 موفق به امضای تفاهم نامه همکاری با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نهاد ریاست جمهوری (Labs Net) شده است.

ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025-2017 در مهرماه توسط مرکز تایید صلاحیت تورکاک ترکیه انجام پذیرفته است.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0